pageHeader

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  แนวปฏิบัติในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร...
ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558ฝึกซ้อมย่อยวันอาทิตที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 8.00-12.00น.  ณ...
ประกาศ!!! กำหนดการรับชุดครุย และ สั่งจองภาพถ่ายในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.00น. ณ โถงอาคาร...
ประกาศ!!! ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2559 โดยมีค่าขึ้นทะเบียนดังนี้ รหัสนักศึกษา 50-54    ...
ประชาสัมพันธ์!!!! สัมมนาฟรี สำหรับศิษย์เก่า 20 ท่านแรกเท่านั้นCOSME' BIZ for Beginner First Step for Cosmetics Business" ก้าวสำคัญ...สำหรับคนสร้างแบรนด์...
การเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนธุรกิจ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559. ณ ห้อง A601 อาคาร A...
 กำหนดการสั่งจองชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2559--- ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร A ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่...